Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Overman


Huisartsenpraktijk Overman

Prins Frederiklaan 3
2263 GZ LEIDSCHENDAM
Telefoon: 070-3273039
Spoed: 06-27021731
Fax: 070-3204962
Receptenlijn: 070-3273039

huisartsoverman.praktijkinfo.nl

E-mail: huisartsoverman@gmail.com


Huisarts Overman


Welkom op de website van huisartsenpraktijk Overman. Wij zijn gevestigd in de woonwijk Prinsenhof, direct gelegen naast de winkels in de Prins Frederiklaan.

U vindt alle informatie over onze praktijk in het menu aan de linkerkant. Indien u nog vragen heeft, staan wij u graag te woord. Tot ziens in onze praktijk!  

 

 

 

 Foto praktijk

 

 

 

 

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Het spoednummer van de praktijk is: 070-3273039, keuze 1 óf 06-27021731.

In geval van spoed heeft u direct zorg nodig omdat wachten onverantwoord is. Het nummer is van 8.00 - 17.00 uur bereikbaar.

Gebruik het spoednummer alleen als er sprake is van een levensbedreigende situatie. Anders blokkeert u misschien de lijn voor een andere patiënt.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Wij zijn na 15.00 uur alleen nog telefonisch voor dringende vragen/spoedgevallen te bereiken via de spoedlijn.

De praktijk is iedere werkdag gesloten van 12.30 en 13.30 uur ivm de lunchpauze. Voor spoedgevallen zijn wij dan te bereiken op 06-27021731.

In de even weken is de praktijk op vrijdagmiddag gesloten, dokter Geels neemt dan tot 17.00 uur, in geval van spoed waar.

 

 

 

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur.

Als u een telefonisch consult wenst, kunt u hiervoor bij de assistente een afspraak maken. Zij zal hiervoor een afspraak bij één van de huisartsen plannen. Het is helaas niet mogelijk om hier een specifieke tijd voor te reserveren.

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan één van de artsen u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.


Avond, Nacht- en Weekenddienst

Smash (huisartsenpost)


Smash is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar. Smash verzorgt spoedeisende hulp buiten kantoortijden.

In geval van spoed na 17.00 uur, 's nachts, in het weekend en met officiële feestdagen belt u naar: 070-346 96 69.

In geval van een levensbedreigende situatie belt u direct 112


Openingstijden


Iedere werkdag vanaf 17.00 uur tot de volgende werkdag 8.00 uur,  op zaterdag, zondag en op officële feestdagen.

 

Afspraken


De Smash werkt op afspraak. Houd bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

 


 

Huisbezoek

Huisbezoek


Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter, dit heeft dan ook altijd de voorkeur.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Urine onderzoek

U kunt urine inleveren op iedere werkdag, u hoeft daar geen afspraak voor te maken.

Om hygiënische redenen verzoeken wij u de urine in te leveren in een urinecontainer, verkrijgbaar bij de apotheek, waarop uw naam en geboortedatum staat geschreven. 

Bloedafname in onze praktijk

Naast de afname poli's van de diverse ziekenhuizen (elke werkdag geopend van 8.00-16.00 uur) kunt u voor bloedafname ook terecht in onze praktijk.

Wij nemen het bloed af, in opdracht van dokter Overman. Dat gaat op afspraak.

Bent u niet in staat bent om naar de praktijk te komen? Dan kan de assistente voor u een thuisbezoek regelen.


Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de praktijk.

Privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de nieuwe AVG en de reeds geldende WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Overman is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;

  • voor doelmatig beheer en beleid;

  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

   

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken bij onze praktijk. Het aanvraagformulier vindt u hier op de website.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Overman is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts). Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Contact

Spoednummer 06-27021731
 

Huisartsenpraktijk Overman

Prins Frederiklaan 3
2263 GZ LEIDSCHENDAM
Telefoon:
070-3273039
Receptenlijn:
070-3273039
Fax:
070-3204962
Routebeschrijving >